Všeobecné Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o.

I. Obecná ustanovení

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o. (dále jen „Společnost“), vydané ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „VOP„) upravují základní podmínky, za jakých Společnost poskytuje svým klientům služby v provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou a provádění platebních transakcí.
 2. Společnost poskytuje klientovi služby na základě rámcové smlouvy a jednorázových smluv – příkazů uzavřených mezi Společnost a klientem – a VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak, mají ustanovení Smlouvy přednost před VOP.
 3. Informace o Společnosti: název INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o., se sídlem Vlkova 532/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka42432, email: contact@icpay.cz
 4. Společnost je držitelem povolení k výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu dle ZPS, které bylo vydáno Českou národní bankou. Společnost je oprávněna poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“).
 5. Klient prohlašuje, že byl Společností před poskytnutím služeb seznámen s obsahem Smlouvy, VOP a Ceníkem, údaji o Společnosti, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též „důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou umístěny v internetovém rozhraní Společnosti, viz icpay.cz. 
 6. Klient souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, případně prostřednictvím emailové komunikace. Klient prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými v internetovém rozhraní Společnosti seznámit před každým poskytnutím služby. 
 7. Klient a Společnost si sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se Smlouvou e-mailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany Společnosti odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou klientem. Klient dává Společnosti a korporacím ze skupiny, jíž je členem, souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb. 

II. Vymezení pojmů

 

Pro účely VOP a Smlouvy se rozumí:

 1. klientem – fyzická nebo právnická osoba, která se Společnost uzavřela Smlouvu, na základě které jsou jí poskytovány služby.
 2. smlouvou – Rámcová smlouva jejíž součástí jsou VOP, Ceník a jednotlivé platební transakce, případně jednorázové smlouvy uzavírané za účelem provedení platební transakce.
 3. platební službou nebo službou – platební služba dle § 3 odst. 1 písm. c) a f) ZPS, které je Společnost oprávněna poskytovat na základě povolení ČNB.
 4. obchodem, spotovým obchodem – pevně sjednaný bezhotovostní obchod s cizí měnou, při kterém dochází k nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v jedné měně za určité množství peněžních prostředků v jiné měně, za kurz aktuální na finančním trhu v okamžiku uzavření obchodu (spotová valuta), přičemž zaplacení peněžních prostředků klientem proběhne okamžitě a vypořádání obchodu Společností neprodleně po obdržení platby od klienta, nejpozději však do 2. pracovního dne od sjednání obchodu.
 5. internetové rozhraní – přístup pro klienty prostřednictvím kterého poskytují Společnosti doplňující informace k provedení platební transakce. Jedná se o způsob předávání platebního příkazu, nikoliv o platební prostředek Společnosti. 
 6. kurzem – hodnota, za kterou Společnost nabízí prodej či nákup cizí měny.
 7. parametry obchodu – měna nákup, měna prodej, množství měny při jednom obchodu, kurz na finančním trhu, identifikaci Společnosti včetně čísla účtu, na který bude provedena úhrada obchodu klientem, identifikace klienta, včetně čísla účtu, na který bude provedena úhrada ze strany Společnosti, datum vypořádání platební transakce, platební instrukce, cenu služby, poplatky a případné další parametry transakce.
 8. pracovním dnem – den, ve kterém jsou otevřeny banky na území České republiky, a mezi takovými bankami může být prováděn platební styk
 9. poruchou trhu – nepředvídatelná událost mající za následek, že Společnost ani klient nebudou schopni získat na příslušném trhu informace o tržním směnném kurzu rozhodném pro daný obchod anebo dojde-li k zastavení či omezení obchodování na příslušném trhu anebo dojde-li k jiné poruše trhu platebního styku.
 10. politicky exponovanou osobou – fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci a osoby s ní spřízněné.
 11. ZPS – zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

III. Uzavření rámcové smlouvy

 

 1. Rámcovou smlouvu je možné uzavřít osobně, korespondenčně či elektronicky prostřednictvím internetového rozhraní. 
 2. V případě uzavírání rámcové smlouvy je tato uzavřena okamžikem splnění následujících podmínek:
 3. klient se seznámí se zněním VOP a Ceníku a toto odsouhlasí příslušným způsobem Společnosti,
 4. klient vyplní veškeré údaje požadované v rámcové smlouvě,
 5. Společnosti budou doručeny doklady ověřující totožnost klienta.
 1. Korespondenční způsob uzavření rámcové smlouvy je zachován, je-li na e-mailovou adresu contact@icpay.cz doručen scan podepsané smlouvy ve formátu .pdf a další požadované dokumenty.
 2. Elektronický způsob je zachován, je-li rámcová smlouva podepsána elektronickými prostředky dle platných právních předpisů, tedy buď zaručeným elektronickým podpisem, nebo je rámcová smlouva doručena prostřednictvím e-mailu, ze kterého lze jednoznačně určit identifikaci jednající osoby (e-mail je např. opatřen jménem a příjmením klienta).
 3. Umožňuje-li to technická vybavenost Společnosti, lze při uzavírání rámcové smlouvy osobně nahradit podpis klienta na rámcové smlouvě také elektronickými prostředky (elektronická tužka, biometrické prvky). 
 4. V souvislosti s uzavíráním rámcové smlouvy je prováděna identifikace klienta dle platných právních předpisů. Klient je povinen Společnosti poskytnout potřebnou součinnost a předložit doklady k identifikaci.

IV. Poskytování platebních služeb

 

 1. Společnost zřídí Klientovi platební účet klienta (dále jen „PUK“) po uzavření Smlouvy. PUK slouží k evidenci peněžních prostředků svěřených Společnosti v souvislosti s prováděním a evidencí platebních transakcí provedených Společností pro klienta na základě rámcové smlouvy a příkazů k provedení platebních transakcí. Společnost rovněž poskytuje platební služby bez využití PUK. 
 2. Společnost poskytuje platební služby spočívající v provádění bezhotovostních platebních transakcí s možnou s měnovou konverzí. Společnost při poskytování platebních služeb postupuje dle pokynů Klienta a za podmínek sjednaných v rámcové smlouvě a dle příkazů k provedení platebních transakcí. 
 3. Příkazy k provedení platebních transakcí budou klienty zadávány prostřednictvím internetového rozhraní, každý takový příkaz bude pracovníkem Společnosti zapsán a zpracován. Příslušný pracovník vyřizuje transakce dle instrukcí klienta. Kontrolu vypořádání transakcí bude provádět příslušný pracovník Společnosti. 
 4. Postup pro sjednání transakce s měnovou konverzí:
 5. klient prostřednictvím internetového rozhraní sdělí parametry obchodu, 
 6. pracovník Společnosti ověří zákonné náležitosti obchodu, 
 7. v případě využití platební služby s PUK, pracovních ověří dostatek finančních prostředků na tomto, 
 8. v případě využití platební služby bez PUK zašle klient peněžní prostředky na účet Společnosti dle instrukcí pracovníka,
 9. pracovník tento obchod zpracuje. 
 1. Společnost není odpovědná za případy, kdy nelze způsob sjednávání obchodu či transakce popsaný v tomto ustanovení využít z důvodu, které jsou mimo kontrolu Společnosti.
 2. Smluvními stranami je ujednáno, že s peněžními prostředky složenými klientem dle této Smlouvy, není Společnost oprávněna nakládat jinak než způsobem vedoucím k realizaci platebních služeb dle Smlouvy.
 3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si maximální možnou součinnost a splnit své povinnosti bez zbytečného odkladu tak, aby každá platební transakce byla vypořádána řádně a v termínu.
 4. V případě neprovedení platební transakce z jakéhokoli důvodu je Společnost povinna informovat o této skutečnosti klienta
  a vypořádat s klientem již vzniklé závazky z této neuskutečněné platební transakci.
 5. Společnosti náleží za poskytování platebních služeb odměna ze strany Klienta.  Cena za vedení účtu stejně jako ceny za jednotlivé platební transakce jsou uvedeny v Ceníku, který je přílohou rámcové smlouvy.

V. Lhůty vypořádání, informační povinnost

 

 1. Obchod bude vypořádán bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků určených k provedení platební transakce od klienta na samostatný účet Společnosti, resp. na platební účet klienta. Klient se zavazuje k úhradě celého svého závazku z transakce nejpozději následující pracovní den (D+1) po uzavření transakce. Nesplnění tohoto závazku klientem zakládá právo Společnosti odstoupit od transakce a případně mu vyúčtovat vzniklou škodu. Poté, co klient uhradí svůj závazek z platební transakce vůči Společnosti, je Společnost povinna zadat platební příkaz k provedení požadovaného obchodu, a to bez zbytečného odkladu tak, aby byly provedeny ve lhůtách stanovených ZPS, přičemž max. lhůta činí D+1. Tato lhůta může být prodloužena z důvodů na straně klienta, pokud tento nemá na svém platebním účtu dostatečné krytí k provedení zadaného příkazu nebo klient nesdělil Společnost   všechny potřebné parametry svého platebního příkazu.
 2. Informační povinnost vyplývající z ustanovení ZPS plní Společnost vůči klientům prostřednictvím e-mailových zpráv zasílaných klientům na e-mailové adresy v evidenci Společnosti. Informace jsou zasílány ve lhůtě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vypořádání transakce.
 3. Klient je povinen oznámit informaci o zcizení informací umožňující provádění platebních transakcí prostřednictvím Společnosti nebo provedení případných neautorizovaných transakcí Společnosti neprodleně po takovém zjištění. Informace lze oznámit na telefonní číslo +420 773 633 303, v případě, že je oznámení prováděno v pracovní době, lze použít i contact@icpay.cz . Klient nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití, a to do momentu, kdy vůči Společnosti nahlásí jejich ztrátu, zcizení nebo neautorizované použití třetími osobami. Společnost zablokuje profil, jakmile mu bude Klientem nahlášena ztráta, zcizení či podezření na neautorizované použití. Od momentu nahlášení ztráty, zcizení či neautorizovaného použití přístupových oprávnění odpovídá za jejich zneužití Společnost.
 4. Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí do částky odpovídající 50 EUR, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, nebo zneužitím platebního prostředku. Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností uvedených v § 165 ZPS. Ustanovení předchozích vět se nepoužijí, pokud plátce nejednal podvodně a ztráta vznikla poté, co plátce oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku, nebo poskytovatel nezajistil, aby uživateli byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoliv oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku.
 5. Klient je dále povinen Společnosti neprodleně způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto článku oznámit nesprávně provedené platební transakce.
 6. Společnost informuje klienta v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku prostřednictvím e-mailové komunikace nebo zveřejněním informace na Internetových stránkách.
 7. V případě nesprávného provedení platebního příkazu klienta z viny Společnosti, je Společnost povinna uvést stav platebního účtu klienta do stavu před vzniklou chybou.
 8. Ochrana peněžních prostředků svěřených Společnosti. Peněžní prostředky, které jsou Společnosti svěřeny k provedení platební transakce, jsou drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků Společnosti a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou peněžních prostředků klientů. Peněžní prostředky klientů jsou drženy na samostatných bankovních účtech u českých bank. Peněžní prostředky klientů nejsou součástí majetkové podstaty platební instituce v úpadku. Bylo-li by vydáno rozhodnutí o úpadku platební instituce, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny za účelem provedení platební transakce, klientům.
 9. Ochrana klientského majetku pro případ úpadku banky vedoucí samostatný účet platební instituce. Peněžní prostředky klientů evidované na samostatném účtu Společnost představují dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. Společnost splnila svou zákonnou povinnost dle § 41f odst. 2 zákona o bankách a bankám, kde má vedeny samostatné platební účty, písemně oznámila, že na samostatných účtech jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob. V případě úpadku banky se náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem poskytne klientům Společnost ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každý z klientů měl peněžní prostředky evidované na vlastním účtu. Každý klient Společnosti tak v případě úpadku banky, kde je veden samostatný účet platební instituce, obdrží plnění z Fondu pojištění vkladů ve výši finančních prostředků evidovaných na samostatném platebním účtu, maximálně však do částky 100.000 EUR.
 10. Opravné zúčtování: Společnost uvede účet neoprávněného příjemce do stavu, ve kterém by byl, kdyby k nesprávnému provedení platby nedošlo. Podnět k provedení opravného zúčtování je možné podat do tří měsíců od vzniku chyby.

VI. Reklamace a stížnosti

 

 1. V případě, kdy je klient přesvědčen o tom, že Společnost nesplnila řádně své závazky vyplývající ze Smlouvy, je oprávněn uplatnit u Společnosti reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je klient povinen uplatnit dříve než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. druh a číslo obchodu, jednání konkrétního zaměstnance apod.). Reklamaci/stížnost klient doručí Společnosti bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Společnosti nebo na e-mailovou adresu contact@icpay.cz . Společnost na požádání vystaví klientovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.
 2. Reklamace/stížnosti vyřizují vedoucí útvarů Společnosti, vůči kterým je reklamace/stížnost směřována. Klient je povinen poskytnout Společnosti při vyřizování reklamace potřebnou součinnost. Společnost je povinna vyřídit reklamaci/stížnost klienta do 15 pracovních dnů po dni jejího obdržení. Pokud Společnosti brání překážka nezávislá na její vůli odpovědět na stížnost/reklamaci do 15 pracovních dnů, Společnost informuje klienta o této překážce, a vyřídí stížnost/reklamaci nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení stížnosti/reklamace. Společnost je povinna v této lhůtě odeslat klientovi písemné stanovisko o způsobu jejího vyřízení. Společnost vede seznam reklamací/stížností, jehož vedením je pověřen příslušný pracovník. Příslušný pracovník je zodpovědný za koordinaci vyřizování reklamací/stížností a spolu s jednatelem kontroluje způsob jejich vyřizování. 
 3. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služeb na dozorový orgán Společnosti, Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1.
 4. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování platebních služeb na finančního arbitra, se sídlem Legerova 69, Praha 1, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů smluvních stran týkajících se platebních služeb.

VII. Obecná a závěrečná ustanovení

 

 1. Společnost je oprávněna odmítnout poskytnutí konkrétní služby, zejména uzavření obchodu, pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo klient Společnost nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.
 2. Společnost není povinna přijmout dokument, o jehož pravosti, úplnosti či správnosti má pochybnosti a který Společnost považuje za nezbytný k řádnému provedení požadované služby, a je v takovém případně oprávněna žádat klienta o poskytnutí dalších informací a dokladů, které považuje za potřebné pro prokázání pravosti, úplnosti či správnosti předmětné informace či dokumentu. 
 3. Společnost je oprávněna požadovat ověření podpisu klienta na všech smluvních dokumentech nebo dokumentech k obchodům.
 4. Společnost provede jen takové příkazy a žádosti klienta, které jsou úplné, správné, určité, srozumitelné a učiněné v souladu
  s podmínkami stanovenými Smlouvou, VOP a ZPS.
 5. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnost postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Společností.
 6. Nevyužití jakéhokoliv práva z této smlouvy nebo obchodu nebo prodlení s využitím takového práva kteroukoliv smluvní stranou nebude vykládáno jako vzdání se takového práva.
 7. Společnost je oprávněna žádat poskytnutí přiměřeného zajištění či dozajištění svých pohledávek za klientem, a to i v průběhu poskytování služby, neposkytnutí takového zajištění či dozajištění, je podstatným porušením smlouvy klientem a Společnost má v takovém případě právo ukončit poskytování kterékoli služby, zejména odstoupit od obchodu, nebo odstoupit od Smlouvy.
 8. Veškerá komunikace mezi Společností a klientem probíhá v českém nebo po dohodě se Společností v anglickém jazyce.
 9. Klient akceptuje a potvrzuje „Podmínky použití služeb Wallester“ a souhlasí s právy a povinnostmi, které z nich vyplývají pro něj a pro našeho partnera společnost Wallester.
 10. Společnost je oprávněna od plateb prováděných na základě smlouvy srazit daně podle platných právních předpisů. Vztahují-li se na klienta smlouvy o zamezení dvojího zdanění, je klient povinen na takovou skutečnost Společnost upozornit při sjednávání obchodu.
 11. Osoby, které klient zmocnil ve Smlouvě, jsou oprávněny jménem klienta a na jeho účet uzavírat obchody, využívat dalších služeb stanovených Smlouvou, a to v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě. Takové osoby jsou oprávněny jednat každá samostatně, není-li stanoveno jinak. Takové osoby nejsou oprávněny měnit, doplňovat či rušit smlouvu, pokud k tomu nejsou oprávněny na základě zvláštní plné moci udělené klientem.
 12. Pokud klient nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že klient se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.
 13. Odvolání obchodu nebo platebního příkazu z podnětu klienta musí být Společnosti předáno osobně nebo zasláno písemně
  e-mailem na adresu contact@icpay.cz . Odvolání nelze provést po telefonickém sjednání obchodu. 
 14. Požadavek plátce o případném vrácení částky autorizované platební transakce z podnětu příjemce se řídí § 176 ZPS.  
 15. Není-li výslovně ve smlouvě uvedeno jinak nebo sjednáno mezi smluvními stranami, lze poskytnutí služby sjednat, nebo službu poskytnout, zejména provést obchod, výlučně v pracovní dny v době od 8:30 do 16:30 hodin času platného na území České republiky. Okamžik blízký konci pracovní doby je 16:15.
 16. Klient je oprávněn získat od Společnosti na základě písemné (emailové) žádosti obsah Smlouvy a další informace uvedené v ZPS. Společnost po přijetí žádosti odešle na emailovou adresu klienta bez zbytečného odkladu kopii Smlouvy, VOP a ceník, případně další klientem vyžádané informace.
 17. V případě, že nastane porucha trhu, nebo dojde k jiné události počitatelné jako vyšší moc, mající vliv na plnění ze smlouvy nebo již uzavřeného obchodu, a není tedy možné splnit podmínky obchodu, jsou smluvní strany povinny dohodnout se v dobré víře buď na ukončení obchodu a vrácení ev. plnění dotčeného poruchou trhu, či událostí počitatelnou jako vyšší moc, anebo se dohodnout na pokračování tohoto obchodu za podmínek možných po odstranění překážek vyšší moci nebo poruchy trhu.
 18. Společnost je oprávněna VOP jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Společnost v takovém případě Klienta upozorní na změnu VOP emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu Klienta uvedenou v záhlaví rámcové smlouvy, která bude obsahovat text nových VOP, a současně na internetových stránkách Společnosti, a to v předstihu alespoň 2 měsíce před nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním VOP seznámit. Pokud klient písemně nesdělí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami VOP nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro klienta závazné ode dne uveřejnění na internetových stránkách. Pokud klient odmítne návrh společnosti na změnu Smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu.
 19. VOP byly schváleny statutárním orgánem Společnosti. Tyto VOP jsou pro stávající klienty platné a účinné od 1.1.2021 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP, pro nové klienty jsou účinné ode dne předání.