Zásady zpracování osobních údajů a Cookies

Zásady zpracování osobních údajů a Cookies

 

 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace vysvětlující, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které od Vás shromažďujeme, když používáte náš web a služby.

 

Zpracování osobních údajů se řídí zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osob a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento dokument pojednává o tom:

 

 • Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
 • Na koho se můžete obrátit, pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů?
 • Kdo je subjekt údajů?
 • Jaké osobní údaje shromažďujeme?
 • Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?
 • Pod jakým právním titulem zpracováváme Vaše osobní údaje?
 • Zaznamenáváme telefonní hovory?
 • Uchováváme kopie dokladů totožnosti?
 • Jak Vaše osobní údaje využíváme?
 • Předáváme osobní údaje třetím stranám?
 • Zpracováváme osobní údaje pomocí profilování nebo automatizovaného rozhodování?
 • Jak ukládáme Vaše osobní údaje?
 • Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
 • Zpracováváme osobní údaje za účelem marketingu?
 • Jaká jsou Vaše práva na ochranu údajů?
 • Co jsou cookies?
 • Jak používáme cookies?
 • Jaké typy cookies používáme?
 • Jak spravovat soubory cookies?

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o. (dále pouze jako „Správce“ nebo „Společnost“), která je poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku, v platném znění, a disponuje příslušným oprávněním k této činnosti uděleným Českou národní bankou.

 

Na koho se můžete obrátit, pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů?

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů či cookies naší společností, nebo byste chtěli uplatnit některá ze svých práv na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

 

Kontaktní údaje Správce:

 

INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o.

Vlkova 532/8, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 64942791

 

e-mail: contact@icpay.cz

telefonní číslo: +420 773 633 303

Kdo je subjekt osobních údajů?

 

Subjekty osobních údajů jsou zejména:

 • Zákazník
 • Potenciální zákazník
 • Návštěvník našich webových stránek (ve spojení s Cookies)

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze, má-li k jejich zpracování právní titul, korektně a transparentně. Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze pro zamýšlený účel, bezpečně a jen tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

 

Pokud jste zákazníkem, naše společnost zpracovává všechny Vaše osobní údaje, které jste jí sdělili v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením smlouvy mezi Vámi a naší společností v jakékoli formě,. Zejména jde o následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, pohlaví,
 • v případě osob samostatně výdělečně činných – firma, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo osoby, sídlo/místo podnikání,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
 • číslo občanského průkazu, včetně údaje o platnosti občanského průkazu, či jiného dokladu, na základě, kterého může být ověřena totožnost Subjektu údajů,
 • kopie průkazu totožnosti,
 • IP adresa, cookies
 • údaje o politické exponovanosti Subjektu údajů a jiné specifické informace požadované platnými právními předpisy,
 • zdroj příjmů, forma podnikání,
 • čísla bankovních účtů, platebních karet a platební historie,
 • údaje majetkové situaci Subjektu údajů
 • další osobní údaje nezbytné pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Subjektu údajů,
 • záznamy komunikace se Subjektem údajů.

 

Pokud jste pouze potenciálním zákazníkem, naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které jste jí sdělili v souvislosti s uzavřením potenciální smlouvy mezi Vámi a naší společností, zejména jde následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo
 • telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa (pokud se liší od trvalé adresy),

 

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

 

Většina osobních údajů, které zpracováváme, nám byla přímo Vámi sdělena či jinak předána. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, když:

 • se zaregistrujte online nebo provedete objednávku některého z našich produktů nebo služeb.
 • dobrovolně vyplníte zákaznický průzkum nebo poskytnete zpětnou vazbu na kteroukoli z našich zpráv nebo prostřednictvím e-mailu.
 • podepíšete smlouvu s naší společností.
 • používáte nebo zobrazujete naše webové stránky pomocí souborů cookies Vašeho prohlížeče.

 

Naše společnost je dále rovněž oprávněna zpracovávat osobní údaje, které jste nám jakýmkoli způsobem sdělili nebo které jste poskytli zpracovateli naší společnosti.

 

Naše společnost je rovněž oprávněna zpracovávat osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb subjektu údajů v rozsahu údajů získaných naší společností (nebo naším zpracovatelem) z veřejně přístupných zdrojů nebo od třetích stran v souvislosti s uzavřením, dobou trvání a ukončení smlouvy mezi subjektem údajů a naší společností, jde například o tyto zdroje:

 

 • sociální média
 • seznamy údajů o sankcích a PEP
 • veřejné rejstříky
 • poskytovatelé informací třetích stran za účelem ověření poskytnutých informací o Vás

 

Na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • s Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů,
 • pro splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jíž jste smluvní stranou,
 • za účelem plnění zákonných povinností, které se na naši společnost vztahují, zejména jde o povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů,
 • pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany.

 

Osobní údaje (informace, média, obsahující osobní údaje) je možné dále použit jako důkazní prostředky.

 

Pořizujeme kopie dokladů totožnosti?  

 

Naše společnost je oprávněna v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, zpracovávat rodné číslo a pořizovat, uchovávat a zpracovávat kopie dokladů totožnosti.

 

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

 

Naše společnost shromažďuje Vaše údaje pro následující účely:

 • identifikace Subjektu údajů,
 • ověření osobních údajů Subjektu údajů,
 • posouzení žádosti Subjektu údajů o poskytnutí finanční služby Správcem,
 • profilace Subjektu údajů,
 • užití osobních údajů Subjektu údajů za účelem profilace následné obchodní nabídky,
 • vytvoření souboru informací vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Subjektu údajů a umožňující i opakované posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Subjektu údajů,
 • zajištění vzájemného informování o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Subjektu údajů a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Subjektu údajů
 • splnění smlouvy o úvěru, event. jiné smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů,
 • splnění zákonem stanovených povinností Správce či třetích stran,
 • prevence podvodů,
 • zákaznická podpora,
 • ochrana oprávněných zájmů Správce či třetích stran,
 • uplatnění právních nároků a povinností ze smluvního vztahu Správce a Subjekt údajů,
 • zasílání obchodních sdělení.

 

Předáváme osobní údaje třetím osobám?

.

Na základě souhlasu, v souvislosti s plněním povinností stanovených relevantními právními předpisy nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jsme oprávněni předat osobní údaje třetím osobám.

 

Mezi příjemce osobních údajů patří především zpracovatelé, zejména jde o:

 • poskytovatele IT služeb,
 • poskytovatele spisových a archivačních služeb,
 • poskytovatele významných činností (outsourcingu),
 • advokáty, notáře, exekutory,
 • poskytovatele tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
 • a dalších.

 

Dále mezi příjemce osobních údajů patří zejména AML registry a další správci (poskytovatelé), především jde o banky a platební instituce.

 

Bližší specifikace zpracovatelů a dalších příjemců Vám bude poskytnuta na Vaši žádost.

 

Naše společnost si dovoluje upozornit, že nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami, které jsou v postavení správce. Při takovém zpracování osobních údajů budou uplatněny vlastní zásady ochrany osobních údajů této třetí strany v postavení správce.

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím či orgánům, pokud k tomu nedáte souhlas nebo pokud k tomu nejsme ze zákona povinni.

 

Dochází při zpracování osobních údajů k profilování nebo automatizovanému rozhodování?

 

Osobní údaje jsou naší společností zpracovávány systematicky a automatizovaně, zejména v souvislosti posuzováním Vaší úvěruschopnosti dochází k tzv. profilování, kterým se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.

 

Jak ukládáme Vaše osobní údaje?

 

Naše společnost respektuje příslušné právní standardy pro bezpečnost IT, aby zajistila bezpečnost dat a systémů a monitorovala jejich soulad, a zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku.

 

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje zpracováváme s ohledem na jejich účel po různou dobu. Není-li pro délku zpracování určující Vám udělený souhlas, zpracováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, či po dobu plnění zákonných povinností.

 

Není-li dále stanoveno jinak osobní údaje námi budou odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

Zákonná doba pro uchování údajů a dokladů za účelem provádění identifikace a plnění dalších povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu mezi Vaší osobou a naší společností, i když byla Vaše žádost o poskytnutí některé z našich služeb zamítnuta.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě Vaše souhlasu jsou vymazány v návaznosti na Váš písemný požadavek, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od obdržení takového požadavku (odvolání souhlasu). Zpracování osobních údajů před odvoláním tohoto souhlasu tím není dotčeno. Odvolání souhlasu nám nebrání v dalším zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu.

 

Váš již dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na e-mailu: contact@icpay.cz.

 

Zpracováváme osobní údaje za účelem marketingu?

 

Naše společnost by Vám chtěla zaslat informace o našich produktech a službách, o kterých máme za to, že by se Vám mohly líbit. U některých našich produktů využíváme služeb třetích stran, které mohou vyžadovat, abychom s nimi sdíleli informace, které se Vás týkají, abychom Vám následně mohli poskytovat služby a produkty uvedené na našich webových stránkách. Všichni naši poskytovatelé a servisní partneři podléhají stejným povinným požadavkům GDPR, pokud jde o ochranu Vašich osobních údajů.

 

Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingu, můžete svůj souhlas kdykoliv později odvolat.

 

Máte právo kdykoli zabránit naší společnosti v tom, aby Vás kontaktovala za účelem marketingu nebo poskytnutím Vašich údajů třetím stranám v souvislosti s produkty poskytovanými naší společností.

 

Pokud si již nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, zašlete nám e-mail na adresu contact@icpay.cz a my Váš požadavek okamžitě zpracujeme.

 

Jaká jsou Vaše práva na ochranu údajů?

 

Naše společnost by se chtěla ujistit, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok:

 • požádat nás o přístup k osobním údajům, které jsou námi zpracovávány,
 • požádat nás o kopii těchto osobních údajů,
 • požádat nás o potvrzení o zpracovávaných osobních údajích, zejména o sdělení účelu zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, doby zpracování/uložení osobních údajů, informací o zdroji osobních údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • požádat nás o opravu, resp. doplnění nepřesností,
 • požádat nás o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou námi zpracovávány protiprávně,
 • požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v článku 18 GDPR,
 • na přenositelnost jeho osobních údajů,
 • vznést námitku podle článku 21 GDPR.

 

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s Vašimi právy či zákonem, můžete:

 • požádat o vysvětlení,
 • požadovat odstranění protiprávního stavu,
 • podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud podáte jakoukoliv z výše uvedených žádostí či požadavků, odpovíme Vám do 30 dnů od doručení Vaší žádosti (Vašeho požadavku).

 

Chcete-li některá z výše uvedených práv uplatnit, kontaktujte nás:

 

Zavolejte nám na: +420 773 633 303

 

Nebo nám napište: contact@icpay.cz

 

Vezměte prosím na vědomí, že většina informací, které shromažďujeme, jsou součástí naší zákonné povinnosti a pokud se rozhodnete odmítnout sdílet s námi určité informací, mohlo by to způsobit ukončení našich služeb pro Vás.

 

Co jsou cookies?

 

Cookies jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které shromažďují standardní informace o internetovém protokolu a informace o chování návštěvníků. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme od Vás (a o Vás) automaticky shromažďovat informace prostřednictvím souborů cookies nebo podobné technologie.

 

Další informace najdete na allaboutcookies.org.

 

Jak používáme cookies?

 

Naše společnost používá soubory cookies mnoha způsoby, jak zlepšit Váš zážitek z našich webových stránek, včetně:

 

 • udržování Vašeho přihlášení
 • porozumění tomu, jak používáte naše webové stránky
 • ve spojení s Google Analytics
 • zabezpečení transakcí pomocí CSRF tokenů
 • zabezpečení transakcí a přihlášení pomocí SMS kódů

 

Jaké typy cookies používáme?

 

Existuje celá řada různých typů cookies, ale naše webové stránky používají:

 

 • Funcionality – naše společnost používá tyto cookies, abychom Vás na našich webových stránkách rozpoznali a zapamatovali si Vaše dříve vybrané preference. Tyto cookies mohou zahrnovat, jaký jazyk preferujete a kde se nacházíte. V této souvislosti se používá kombinace souborů cookies.
 • Advertising – naše společnost používá tyto cookies ke shromažďování informací o Vaší návštěvě našich webových stránek, obsahu, který jste si prohlíželi, sledovaných odkazech a informací o Vašem prohlížeči, zařízení a Vaší IP adrese. Naše společnost někdy sdílí některé omezené aspekty těchto údajů s třetími stranami pro reklamní účely. Můžeme také sdílet online data shromážděná prostřednictvím cookies s našimi reklamními partnery. To znamená, že když navštívíte jiný web, může se Vám zobrazovat reklama na základě Vašich vzorů procházení na našem webu.
 • Google Analytics – tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a naše společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Chcete-li změnit nastavení souborů cookies nainstalovaných službou Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Jak spravovat soubory cookies?

 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal, a výše uvedená webová stránka Vám sdělí, jak z Vašeho prohlížeče soubory cookies odstranit. V několika případech však některé funkce našich webových stránek nemusí ve výsledku fungovat.

 

Datum poslední aktualizace: 1.1.2021.